Rich men, beautiful women
You can look but do not touch
Rich men, beautiful women
Being unique...!
Being unique...!
Being unique...!
Being unique...!
Being unique...!
Rich men, beautiful women
You can look but do not touch
Being unique...!
Being unique...!
-->

On the move